Организација

Home / Организација

Скупштина удружења

Скупштина је највиши орган управљања коју чине чланови Удружења.

Скупштина Удружења:

 1. усваја годишњи програм рада и финансијски план
 2. доноси Статут и измене и допуне Статута двотрећинском већином гласова присутних
 3. усваја друге опште акте Удружења двотрећинском већином гласова присутних
 4. усваја извештај о раду Удружења и финансијски извештај
 5. бира и разрешава чланове Управног одбора
 6. одлучује о приступању Удружења другим удружењима у земљи и иностранству
 7. одлучује о искључивању из чланства у Удружењу
 8. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења двотрећинском већином гласова присутних
 9. одлучује о свим другим питањима у складу са Статутом

Управни одбор

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени Статутом.
Управни одбор има 3 члана са мандатом који траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и потпредседника.

Управни одбор:

 1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења
 2. организује редовно обављање делатности Удружења
 3. именује особу која руководи административно-техничким пословима и пословањем Удружења
 4. обезбеђује јавност рада Удружења
 5. располаже покретном и непокретном имовином Удружења
 6. одлучује о покретању поступка за накнаду штете из члана 25. става 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника Удружења за тај поступак
 7. одлучује о другим питањима у складу са Статутом

ПРЕДСЕДНИК

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

ПОТПРЕДСЕДНИК

Потпредседник је овлашћен да, у одсуству Председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва документа у име Удружења.